Algemene voorwaarden
Maes Verwarming

1.1. BVBA MAES VERWARMING, met ondernemingsnummer BE0472.802.546 en maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 197 bus A (info@maes-verwarming.be) of 0496/17.50.01), is een onderneming gespecialiseerd in het aanleveren en plaatsen van verwarmings-, koel-, ventilatie- en solarsystemen, alsmede brandstoffendistributie.

1.2. De algemene voorwaarden van de MAES VERWARMING zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, orderbevestigingen, bestelbonnen en overeenkomsten gesloten tussen de MAES VERWARMING en de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de inhoud hiervan, alsmede voor de algehele rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen MAES VERWARMING en de klant, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden.

1.3. De algemene voorwaarden van MAES VERWARMING zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.4. Door het aanvragen van een dienstverlening, dan wel het ondertekenen of goedkeuren van de offerte of bestelbon verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.5. De algemene voorwaarden van MAES VERWARMING zijn steeds online te consulteren op www.maes-verwarming.be.

1.6. Indien er zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden.De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

1.7. MAES VERWARMING behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte, overeenkomst of opdracht. Voor lopende orders en opdrachten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van dit order of deze bestelling.

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van MAES VERWARMING zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. In het geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal MAES VERWARMING hier uitdrukkelijk melding van maken in de offerte.

2.2. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een termijn van 60 kalenderdagen (2 maanden). Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is MAES VERWARMING niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten, maar zullen de prijzen en modaliteiten gelden zoals gehanteerd door MAES VERWARMING op het ogenblik van het intekenen op de offerte.

2.3. MAES VERWARMING ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt MAES VERWARMING dit onverwijld aan de klant en behoudt MAES VERWARMING zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. MAES VERWARMING is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4. Het aanbod van goederen en producten zoals opgenomen in prijslijsten, catalogi of offerten geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt MAES VERWARMING zich het recht voor om de opdracht niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke goederen en producten te voorzien mits goedkeuring van de klant.

2.5. Enkel een door de klant ondertekende offerte, orderbevestiging of bestelbon maakt een bindende overeenkomst uit. In zoverre er geen offerte of bestelbon wordt opgesteld, afhankelijk van de verkozen dienstverlening, in het bijzonder toelevering van brandstoffen of (periodiek) onderhoud van installaties, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van aanvraag door de klant, waarvan de inhoud naderhand door de opdrachtbrief, leverbon of anderzijds schriftelijk bevestigd wordt. De overeenkomst met MAES VERWARMING wordt behoudens andersluidend beding afgesloten voor bepaalde duur.

2.6. Indien de klant online een offerte aanvraagt of laat berekenen, erkent deze dat de weergegeven prijs louter indicatief is en vatbaar is voor wijziging door MAES VERWARMING bij een concrete invulling van de door de klant gewenste dienstverlening en dit rekening houdende met eventuele surplussen of diensten op maat. Enkel een door MAES VERWARMING (na plaatsbezoek) bevestigde offerte zal in dergelijk geval als bindend aanbod kunnen worden beschouwd.

2.7. De aanvaarding van een opdracht door MAES VERWARMING gebeurt steeds onder voorbehoud van aanvaarding door haar (toe-)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe-)leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht.

2.8. Wijzigingen aan de offerte, bestelbon of orderbevestiging, en aldus aan de opdracht, dienen door de klant onverwijld schriftelijk (per brief of mail) kenbaar gemaakt te worden en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding door MAES VERWARMING. Wijzigingen die worden doorgegeven op het ogenblik dat de opdracht reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt MAES VERWARMING zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte, bestelbon of orderbevestiging. Als een verzoek mondeling gebeurt, komt het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen ten laste  van de klant te liggen.

2.9. Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van MAES VERWARMING. Deze meerwerken worden aangerekend conform de bepalingen onder artikel 7, behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen. Ook een vergroting van de aannemingsopdracht kan daarnaast leiden tot aanpassing van het overeengekomen tarief.

2.10. MAES VERWARMING behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen. Hetzelfde geldt voor wat betreft opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede naam of waarden waarvoor MAES VERWARMING staat.

2.10. De klant erkent dat de dienstverlening door MAES VERWARMING bepaald wordt op maat van de klant en dit rekening houdende met de huidig stand van de wet- en regelgeving op het ogenblik van de offerte of overeenkomst. MAES VERWARMING biedt geen enkele garantie voor wat betreft het voldoen van installaties aan de wettelijke vereisten of verplichtingen die gelden op het ogenblik van oplevering van de werkzaamheden indien de realisatie van het project enige tijd in beslag neemt.

3.1. Door het ondertekenen van de offerte, orderbevestiging, bestelbon of andere overeenkomst verbindt de klant zich definitief.

3.2. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien MAES VERWARMING akkoord ging met de wijze van facturering.

4.1. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van MAES VERWARMING in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt MAES VERWARMING zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten.

4.2. MAES VERWARMING zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van MAES VERWARMING het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen door MAES VERWARMING in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

4.3. Tenzij anders overeengekomen, behoudt MAES VERWARMING de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen.

4.4. MAES VERWARMING is gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.

4.5. MAES VERWARMING verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant. MAES VERWARMING zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.

5.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, in het bijzonder voor wat betreft de voorziene en uitgevoerde renovaties in het kader van het bepalen van het K-peil. De klant vrijwaart MAES VERWARMING voor alle aanspraken (van derden) wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft MAES VERWARMING het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen.

5.2. De klant erkent het belang van het aanleveren van de nodige informatie daar MAES VERWARMING diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: de opmetingsplannen of oppervlakteplannen van de woning, elektriciteits-en leidingenplan, de beloofde renovaties (met het oog op het bepalen van het K-peil in het kader van de dienstverlening), het afgiftesysteem, legplannen, de aanwezigheid van schoorstenen, betonijzer of kraainesten, alsmede de huidige verbruiksstatus in het geval van renovatie.

5.3. De klant zal de plaats aanduiden waar de werken dienen te worden uitgevoerd en verplicht zich ertoe een gemakkelijke toegang te verlenen, dit alles op de verantwoordelijkheid van deze laatste. Hieronder valt onder meer, het vrijmaken van de werf.

5.4. Voor een adequate uitvoering van de opdracht zal de klant water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen aan MAES VERWARMING en dit zowel voor binnen- als buitenwerkzaamheden.

5.5. Indien de werf meerdere dagen in beslag neemt, stelt de klant kosteloos voldoende afsluitbare ruimtes voor materiaalopslag ter beschikking, dewelke uitsluitend door MAES VERWARMING gebruikt mogen worden. De klant zorgt er voor dat de werf voldoende verzekerd is voor diefstal en beheert de opslagruimte, met inbegrip van de daarin opgeslagen materialen, machines en middelen, als een goed huisvader. De klant neemt alle nodige maatregelen om de ruimtes naar behoren af te sluiten. Het opgeslagen materiaal, machines en middelen blijven de uitsluitende eigendom van MAES VERWARMING en dienen op eerste verzoek terug ter beschikking gesteld te worden.

5.6. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen, is de klant, met uitsluiting van MAES VERWARMING, verantwoordlelijk voor het afvoeren van bouwpuin en afval.

5.7. De klant is verplicht MAES VERWARMING te verwittigen binnen respectievelijk 24u na het uitvoeren van de werkzaamheden in geval van niet-conformiteit en zichtbare gebreken, dan wel in geval van verborgen gebreken binnen de 8 kalenderdagen
vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per gewone brief, mail of aangetekend), inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden. In geval van tijdige reactie dient MAES VERWARMING, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van 30 werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening.

6.1. De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn.

6.2. De opdracht wordt pas uitgevoerd van zodra de klant overgaat tot betaling van het door MAES VERWARMING verzochte voorschot.

6.3. De klant erkent dat MAES VERWARMING het recht heeft om in een uitvoering in fasen te voorzien in geval van nieuwbouw of renovatie, afhankelijk van de betrokken dienstverlening.

6.4. De opgegeven termijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant, behoudens in geval van aanzienlijke overschrijding van meer dan 3 maanden, in welk geval de klant aanspraak kan worden op een vergoeding waarvan het maximum 10 % op de afgesproken prijs niet overschrijdt en enkel wanneer de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht of aan het toedoen of nalaten van de klant.

6.5. Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door MAES VERWARMING worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

7.1. De prijzen van MAES VERWARMING worden gebaseerd op de omvang en complexiteit van de opdracht en zijn deze zoals weergegeven in de offerte, bestelbon, orderbevestiging of overeenkomst.

7.2. De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief BTW. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, zijn de kosten voor benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de opdracht, alsmede verplaatsingskosten, in de prijs inbegrepen. Kosten verbonden aan het keuren van installaties zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen ten allen tijden door de klant gedragen te worden, tenzij expliciet vermeld.

7.3. In onder meer volgende gevallen is MAES VERWARMING gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de offerte:

 • Extra materialen
 • Het vrijmaken van de werf van hindernissen
 • Het vrijmaken van schoorstenen
 • Het afvoeren van bouwpuin en afval
 • Verplaatsingskosten in geval van depannage of interventie
 • Depannage, onderhoud of interventie na installatie
 • Onvoorziene en noodzakelijke werkzaamheden
 • Het aanleveren van EPB-verslaggeving
 • Het afleveren van een dimensioneringsnota
 • Het aanleveren van legplannen uitgewerkt door leveranciers indien er nadien geen beroep wordt gedaan op de diensten van MAES VERWARMING
 • Overige diensten of opdrachten die niet in de initiële offerte opgenomen werden

De meerprijs wordt in onderling overleg met de klant bepaald. Indien er geen expliciete afspraken worden gemaakt, gelden de toepasselijke materiaalprijzen en het uurtarief van 46,00 € excl. btw/uur + verplaatsingskosten + afvoerkosten afval.
Indien er op verzoek van de klant of op initiatief van MAES VERWARMING legplannen worden uitgetekend (door derden) en de klant nadien afziet van de geplaatste opdracht, erkent deze laatste in te zullen staan voor de kosten verbonden aan het uitwerken van de legplannen.

7.4. MAES VERWARMING behoudt zich het recht voor om een prijsherziening door te voeren van de in de offerte, bestelbon of orderbevestiging opgenomen prijzen en dit rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in materiaalprijzen, lonen en sociale lasten. In geval van een prijsstijging van meer dan 25% ten opzichte van de offerte, bestelbon of orderbevestiging verbindt MAES VERWARMING zich er toe de overeenkomst in onderling overleg met de klant te herzien.

7.5. De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de facturatie van MAES VERWARMING en wordt door MAES VERWARMING in rekening gebracht bij de klant.

7.6. Vanaf het ogenblik dat de bestelbon, offerte of orderbevestiging wordt goedgekeurd, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant, dewelke enkel opgeschort mag worden in geval van grove en toerekenbare tekortkomingen in hoofde van MAES VERWARMING en dit beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de vermeende tekortkoming betrekking heeft. De klant dient in dergelijk geval per schriftelijke kennisgeving het bewijs van deze tekortkoming te leveren voor het verstrijken van de betalingstermijn.

7.7. De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar in contanten, per overschrijving, elektronische betaling of bankcheque afhankelijk van de opdracht of dienstverlening. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van MAES VERWARMING.

7.8. MAES VERWARMING behoudt zicht het recht voor tot het vragen van een voorschot afhankelijk van de omvang en karakteristieken van de opdracht. Afhankelijk van de omvang van de betrokken opdracht of werf, behoudt MAES VERWARMING zich daarnaast het recht voor tot het werken met tussentijdse facturatie.

7.9. In geval van onderhoudswerkzaamheden of levering van brandstoffen erkent de klant uitdrukkelijk dat er tot onmiddellijk betaling overgegaan dient te worden. Behoudens afwijkende afspraken tussen partijen, dienen voor de overige diensten per factuur betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van MAES VERWARMING voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.

7.10. MAES VERWARMING behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, doch mits eenvoudige kennisgeving op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

7.11. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan MAES VERWARMING en dit op schriftelijke wijze (brief, aangetekende zending of mail).

7.12. MAES VERWARMING behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens MAES VERWARMING.

8.1. In geen geval kan de weigering van de aanvraag tot financiering een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien MAES VERWARMING uit bereidwilligheid getracht heeft de klant te helpen een financiering te krijgen.

8.2. Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt de MAES VERWARMING zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft MAES VERWARMING het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde prestaties en voorziene materialen en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

9.1. Navolgend herroepingsrecht is enkel geldig voor overeenkomsten gesloten op afstand (bijvoorbeeld via bemiddeling door handelsagenten van MAES VERWARMING of afgesloten op het werfadres). In dergelijk geval beschikt de klant over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst (overeenkomst tot het leveren van diensten), dan wel de levering van de goederen (overeenkomst tot het leveren van materialen met inbegrip van dienstverlening) om af te zien van de overeenkomst zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt MAES VERWARMING hiertoe de nodige formulieren ter beschikking.

9.2. In geval van herroeping zijn de daaraan verbonden administratieve handelingskosten integraal ten laste van de klant. Daarnaast is de klant verplicht de reeds gepresteerde diensten van MAES VERWARMING op het ogenblik van herroeping te voldoen.

9.3. Onverminderd de beperkingen opgenomen in artikel 9.1. is bovenvermeld herroepingsrecht niet van toepassing indien de goederen reeds geïncorporeerd werden of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden. Ook indien de dienstverlening gedeeltelijk of volledig werd uitgevoerd op het ogenblik van herroeping, zijnde aldus tijdens de herroepingstermijn, dan wel aanpassingen op maat inhouden, komt het herroepingsrecht tevens te vervallen.

9.4. Indien de herroepen overeenkomst met MAES VERWARMING bestaat uit het leveren van goederen, dienen de te retourneren goederen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden deze enkel aanvaard indien ongebruikt, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.

9.5. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder reikt dan hetgeen nodig was om een goede functionering van de goederen vast te stellen.

10.1. Leveringen en het uitvoeren van de werkzaamheden door MAES VERWARMING gebeuren volgens de onderrichtingen van de klant, dewelke verantwoordelijk gesteld wordt voor de verstrekte inlichtingen.

10.2. De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant vanaf het ogenblik van levering. Het vervoer of de verzending van de goederen zal steeds op risico van de klant plaatsvinden, zelfs

10.3. Onverminderd artikel 10.2 blijft MAES VERWARMING evenwel eigenaar van alle in het kader van de dienstverlening aangewende of geleverde goederen en materialen tot aan de integrale betaling door de klant, inclusief schadebeding en interesten aangerekend conform artikel 7. MAES VERWARMING behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de goederen terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft, zelfs indien er zich reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere goederen heeft voorgedaan.

10.4. Het is de klant niet toegestaan om de goederen te vervreemden of deze in pand te geven zolang de integrale prijs niet is bepaald op straffe van overtreding van artikel 491 van het strafwetboek.

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat van zodra de werken per onderdeel beëindigd worden, de klant over dient te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden, waarvan de waarde minder dan 10% van het totaalbedrag van de werken bedraagt, kunnen in geen geval worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de klant minstens het gedeelte van de aanvaarde werken te voldoen en beschikt MAES VERWARMING over een termijn conform artikel 5.7 om de eventuele onvolkomenheden weg te werken.

11.2. Partijen erkennen dat de oplevering zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan plaatsvinden.

11.3. Indien de klant nalaat tot oplevering over te gaan, wordt de oplevering als verkregen beschouwd na verloop van 15 kalenderdagen vanaf het beëindigen van de werkzaamheden.

Goederen en materialen

12.1. In geval van niet-conformiteit of (verborgen) gebreken in aangeleverde of aangewende goederen en materialen beroept MAES VERWARMING zich op de garantie geboden door de fabrikant of toeleverancier van de betrokken goederen.

12.2. De klant erkent en aanvaardt dat MAES VERWARMING de excepties en exoneraties, die een fabrikant of toeleverancier kan inroepen om tussenkomst in garantievrijwaring te weigeren, eveneens aan de klant kan tegenwerpen. MAES VERWARMING kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijziging van het garantiebeleid van de fabrikant of leverancier.

12.3. MAES VERWARMING biedt geen garantie voor eventuele controles en keuringen die uitgevoerd moeten worden op de geleverde werkzaamheden, noch draagt zij hier enige kost voor, behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.

Diensten

12.4. In geval van verborgen gebreken in de diensten geleverd door MAES VERWARMING die zich manifesteren vanaf de oplevering conform artikel 11 gelden de wettelijke garanties en waarborgen.

12.5. Het recht op garantie en/of waarborg komt te vervallen wanneer a) de klant zich voor de melding van een gebrek niet houdt aan hetgeen onder artikel 13.1 werd bepaald, b) de klant niet als een goede huisvader ontfermd heeft over de diensten en hierbij aangewende materialen conform het normale doel waarvoor deze bestemd zijn, met in begrip van periodiek onderhoud of c) wanneer er manipulatie van de diensten en/of goederen door de klant of door een derde heeft plaatsgevonden.

13.1. De klant is verplicht MAES VERWARMING te verwittigen binnen respectievelijk 24u na het uitvoeren van de werkzaamheden in geval van niet-conformiteit en zichtbare gebreken, dan wel in geval van verborgen gebreken binnen de 8 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per gewone brief, mail of aangetekend), inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden. In geval van tijdige reactie dient MAES VERWARMING, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van 30 werkdagen te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.).

13.2. Gebreken in de materialen of de uitvoering, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van oplevering en waarvan de klant wordt geacht kennis te hebben, worden in elk geval gedekt door de aanvaarding van de werken of het niet melden binnen de voorgeschreven termijn van 24u en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door MAES VERWARMING, onverminderd of deze voortvloeien uit fouten, gebreken of wanprestaties door MAES VERWARMING. Partijen erkennen dat de voormelde aanvaarding zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan plaatsvinden.

13.3. MAES VERWARMING is uitsluitend aansprakelijk wanneer de voorkomende schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, dan wel nalatigheid. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in het object of goed waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van MAES VERWARMING.

13.4. MAES VERWARMING draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (water-) leidingen of kabels indien deze het gevolg is van het niet nakomen door de klant van diens informatieverplichting, dan wel in geval van het verstrekken van foutieve, onvolledige of verouderde informatie.

13.5. In zoverre er door MAES VERWARMING enkel materialen en goederen worden aangeleverd, zonder in plaatsing en installatie te voorzien, draagt MAES VERWARMING geen enkele verantwoordelijkheid voor kosten of schade voortvloeiende uit installatiewerkzaamheden uitgevoerd door de klant of derden.

13.6. MAES VERWARMING draagt geen verantwoordelijk voor conceptuele fouten in plannen, studies of adviezen van technische raadgevers of de architect waarop MAES VERWARMING diens dienstverlening dient te baseren.

13.7. Het financieel, conversie- of rendementsadvies dat door MAES VERWARMING wordt voorzien, is louter informatief. Voor het advies en/of berekeningen gaat MAES VERWARMING uit van ideale omstandigheden en wordt er in principe geen rekening gehouden met factoren die het rendement positief of negatief kunnen beïnvloeden. De klant kan bijgevolg een rechten of garanties ontlenen aan de resultaten van dit advies. MAES VERWARMING draagt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen tussen hetgeen op informatieve wijze werd bepaald en de realiteit.

13.8. De klant vrijwaart MAES VERWARMING in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.

13.9. De klant erkent en aanvaardt dat MAES VERWARMING de excepties en exoneraties, die een fabrikant of onderaannemer ten aanzien van MAES VERWARMING kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

13.10. Voor zover MAES VERWARMING voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen, leveranciers of onderaannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun lichte, herhaaldelijke fout, zware fout of opzet, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen wegens overmacht in hoofde van deze hulppersoon, leverancier of onderaannemer. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden. MAES VERWARMING kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de goederen of materialen dewelke worden aangewend in de uitvoering van de opdracht.

13.11. Indien de klant zelf in de benodigde materialen voorzien of er op vraag van de klant materialen of producten aangekocht dienen te worden bij leveranciers anders dan de leveranciers waar MAES VERWARMING gebruikelijk beroep op doet, draagt MAES VERWARMING geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen in deze goederen.

13.12. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van MAES VERWARMING blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en letselschade die het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomst verleend, dan wel tot 20% van de offerteprijs, met een maximum van 2.500,00 euro indien de verzekering geen dekking verleend. MAES VERWARMING is niet aansprakelijk voor vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade.

13.13. Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

14.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van MAES VERWARMING onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van MAES VERWARMING.

14.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van MAES VERWARMING die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot langdurige ziekte, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, het niet tijdig opleveren van werken door andere aannemers waarvan MAES VERWARMING afhankelijk is, extreme weersomstandigheden, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.

14.3. Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan zes maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel MAES VERWARMING als de klant het recht om de overeenkomst op schriftelijke wijze te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door MAES VERWARMING tot op dat ogenblik geleverde prestaties. In het geval de overmacht te wijten is aan de uitputting van materialen of het faillissement van leveranciers is MAES VERWARMING in afwijking van hetgeen in deze bepaling werd opgenomen, gerechtigd om in een vervanging door gelijkwaardige materialen te voorzien. MAES VERWARMING zal de klant hiervan in kennis stellen, dewelke op zijn/haar beurt het recht heeft om bezwaar te uiten, waarna er in onderling overleg naar een oplossing toe gewerkt zal worden.

14.4. MAES VERWARMING kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de MAES VERWARMING gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden (vb. het niet voldoen aan de betalingsverplichting, het niet verschaffen van toegang tot de werf), dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

14.5. Het recht van MAES VERWARMING om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant het reeds uitgevoerde werkzaakheden en de aangeleverde materialen te vergoeden.

14.6. De klant heeft het recht de aannemingsovereenkomst ten allen tijden op te zeggen. In dergelijk geval heeft MAES VERWARMING van rechtswege recht op betaling van de reeds uitgevoerde aannemingswerkzaamheden, de reeds geleverde materialen, alsmede een vergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht met een minimum van 250,00 euro conform artikel 1794 B.W. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van MAES VERWARMING om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet.

14.7. MAES VERWARMING behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van onmiddellijk en rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijker tussenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling. Het recht van MAES VERWARMING om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.

15.1. MAES VERWARMING erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

15.2. De door MAES VERWARMING verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de dienstverlening, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend of waarvoor MAES VERWARMING zich kan beroepen op een wettelijke rechtvaardigingsgrond zoals weerhouden in de wet. MAES VERWARMING erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.

15.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald, overheidsbevel, gerechtelijke beslissing, of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer MAES VERWARMING beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de verstrekte persoonsgegevens voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In dergelijk geval ziet MAES VERWARMING toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

15.4. MAES VERWARMING verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.

15.5. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door MAES VERWARMING verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan MAES VERWARMING (info@maes-verwarming.be of Bevrijdingslaan 197 bus A, 2450 Meerhout).

15.6. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien MAES VERWARMING de gegevens voor een langere periode bewaard, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.

15.7. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij MAES VERWARMING (info@maes-verwarming.be, of 0496/17.50.01). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

16.1. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MAES VERWARMING is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en MAES VERWARMING die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.

16.2. De overeenkomst, algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.